NIM NAMA PEMBIMBING AKADEMIK FACEBOOK
K4211063 VAUNDRA YUDHA P Dr. Andayani, M.Pd FB Vaundra Yudha P
K4212001 ADE ROSITA SAVITRI Dra. Raheni Suhita, M.Hum FB Ade Rosita Savitri
K4212002 AGUS NUGROHO Dr. Kundharu Saddhono, S.S, M.Hum FB Agus Nugroho
K4212003 AHMAD MUZAINI Dr. Kundharu Saddhono, S.S, M.Hum FB Ahmad Muzaini
K4212004 ALFIAN PRADANA PUTRA Dra. Raheni Suhita, M.Hum FB Alfian Pradana Putra
K4212005 ALIFAH ROHMAWATI I Dr. Kundharu Saddhono, S.S, M.Hum FB Alifah Rohmawati I
K4212006 ANGGID DWI HERNOWO Dra. Raheni Suhita, M.Hum FB Anggid Dwi Hernowo
K4212007 ANGGRAINI ADI P Dra. Raheni Suhita, M.Hum FB Anggraini Adi P
K4212008 ARI MURWANTI Dra. Raheni Suhita, M.Hum FB Ari Murwanti
K4212009 ARI TEJO YULIANTO Dr. Kundharu Saddhono, S.S, M.Hum FB Ari Tejo Yulianto
K4212010 ARMIA SRI ZAITIN NUR Dr. Kundharu Saddhono, S.S, M.Hum FB Armia Sri Zaitin Nur
K4212011 ATIK RACHMAWATI Dr. Rr. E. Nugraheni Eko W, S.S., M.Hum FB Atik Rachmawati
K4212012 ATRI WAHYU MUKTI Dr. Rr. E. Nugraheni Eko W, S.S., M.Hum FB Atri Wahyu Mukti
K4212013 AULIA NUR FADHILAH Dra. Raheni Suhita, M.Hum FB Aulia Nur Fadhilah
K4212014 AYU ANISSA Budi Waluyo, S.S. M.Pd. FB Ayu Anissa
K4212015 BANGKIT WAHYU NUR S Dr. Rr. E. Nugraheni Eko W, S.S., M.Hum FB Bangkit Wahyu Nur S
K4212016 DAHLIA NURUL AMALAH Budi Waluyo, S.S. M.Pd. FB Dahlia Nurul Amalah
K4212018 DESY PRASETYAWATI Budi Waluyo, S.S. M.Pd. FB Desy Prasetyawati
K4212019 DEVIE RANNAWATI Budi Waluyo, S.S. M.Pd. FB Devie Rannawati
K4212020 DIAN MARSELA Budi Waluyo, S.S. M.Pd. FB Dian Marsela
K4212021 DIANA DEVI RETNA PUSPITA Budi Waluyo, S.S. M.Pd.
K4212022 DIMAS AJI PUTUPRAJA Dr. Rr. E. Nugraheni Eko W, S.S., M.Hum FB Dimas Aji Putupraja
K4212023 DWI NUFITASARI Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd FB Dwi Nufitasari
K4212024 DWI RAHAYU RETNO WULAN Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd FB Dwi Rahayu Retno Wulan
K4212025 DWI RETNO WULAN S Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd FB Dwi Retno Wulan S
K4212026 DWI SURYANI W Dr. Rr. E. Nugraheni Eko W, S.S., M.Hum FB Dwi Suryani W
K4212027 EKA DWI INDRAYATI Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd FB Eka Dwi Indrayanti
K4212028 ERNI SETYANINGSIH Drs. Edy Suryanto, M.Pd FB Erni Setyaningsih
K4212029 FATIA AZZAHRAH Drs. Edy Suryanto, M.Pd FB Fatia Azzahra
K4212030 FEBRI ANDINI Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd FB Febri Andini
K4212031 GANANG MAULANA SANDI Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd FB Ganang Maulana Sandi
K4212033 HERLINA KUSUMA W Drs. Edy Suryanto, M.Pd FB Herlina Kusuma W
K4212034 HESTI PUJI LESTARI Drs. Edy Suryanto, M.Pd FB Hesti Puji Lestari
K4212036 INDIRA NISA GANEFI Dra. Sumarwati, M.Pd FB Indira Nisa Ganefi
K4212037 ISABELLA DWI R. G. A Dra. Sumarwati, M.Pd FB Isabella Dwi R. G. A
K4212038 KHOERUL UMAM Dra. Sumarwati, M.Pd FB Khoerul Umam
K4212039 KRISTINA YULIASIH Dra. Sumarwati, M.Pd FB Kristina Yuliasih
K4212040 LELIANA ANISA Dr. Budhi Setiawan, M.Pd. FB Leliana Anissa
K4212041 LIA ROHMAYANTI Dr. Budhi Setiawan, M.Pd. FB Lia Rohmayanti
K4212042 LINDHA PURNA W Dr. Budhi Setiawan, M.Pd. FB Lindha Purna W
K4212043 Mardian Dewi Pamungkas Dra. Sumarwati, M.Pd FB Mardian Dewi Pamungkas
K4212045 MILA ANGGAR WATI Drs. Slamet Mulyono, M.Pd FB Mila Anggar Wati
K4212046 NOVA CHINTYA V Drs. Slamet Mulyono, M.Pd FB Nova Chintya V
K4212047 NOVITA AYU WULANDARI Drs. Slamet Mulyono, M.Pd FB Novita Ayu Wulandari
K4212048 NOVITA TRI HANDAYANI Drs. Slamet Mulyono, M.Pd FB Novita Tri Handayani
K4212049 NUNGKI ADELINA D Sri Hastuti, S.S., M.Pd. FB Nungki Adelina D
K4212050 NUR HUDA Sri Hastuti, S.S., M.Pd. FB Nur Huda
K4212051 NURROHMAH MANDA N Sri Hastuti, S.S., M.Pd. FB Nurrohmah Manda N
K4212052 NURUL KHASANAH Sri Hastuti, S.S., M.Pd. FB Nurul Khasanah
K4212053 PRASTIKA PUSPASARI Dr. Budhi Setiawan, M.Pd. FB Prastika Puspasari
K4212054 PRIMA AYU PURWANDARI Dr. Budhi Setiawan, M.Pd. FB Prima Ayu Purwandari
K4212055 PUJI TRI ARISKA Dr. Budhi Setiawan, M.Pd. FB Puji Tri Ariska
K4212056 RAHMALIA TITIS H Sri Hastuti, S.S., M.Pd. FB Rahmalia Titis H
K4212057 RENI NOVIANI Atikah Anindyarini, SS., M.Hum FB Reni Noviani
K4212058 RHIKMANINDITYA C.D Sri Hastuti, S.S., M.Pd. FB Rhikmaninditya C.D
K4212059 RIA KURNIASIH Drs. Yant Mujiyanto, M.Pd FB Ria Kurniasih
K4212060 RIZKI FAJRI RAHAYU Atikah Anindyarini, SS., M.Hum FB Rizki Fajri Rahayu
K4212061 SEKAR AYU ANDANSARI Drs. Yant Mujiyanto, M.Pd
K4212062 SETIOWATI DWI P Drs. Yant Mujiyanto, M.Pd FB Setiowati Dwi P
K4212063 SHOLAHUDDIN AL A Drs. Yant Mujiyanto, M.Pd FB Sholahuddin Al A
K4212064 SISKA SEPTY A Drs. Yant Mujiyanto, M.Pd FB Siska Septy A
K4212066 SWASTIKA DWI RAHMANI Drs. Yant Mujiyanto, M.Pd FB Swastika Dwi Rahmani
K4212067 WISNU PRATAMA Dr. Suyitno, M. Pd. FB Wisnu Pratama
K4212068 WULAN PRAMITA Dr. Suyitno, M. Pd. FB Wulan Pramita
K4212069 YHUSTINA ANGGAR K Dr. Suyitno, M. Pd. FB Yhustina Anggar K
K4212070 YOAN DEMES K Atikah Anindyarini, SS., M.Hum FB Yoan Demes K
K4212071 YULININGSIH Dr. Suyitno, M. Pd. FB Yuliningsih
K4212072 YUNIKA TRI AGUSTINA Atikah Anindyarini, SS., M.Hum FB Yunika Tri Agustina
K4212073 YUSUF ARDIANSYAH Atikah Anindyarini, SS., M.Hum FB Yusuf Ardiansyah
K4212074 YUYUN SYAMSIYAH Dr. Suyitno, M. Pd. FB Yuyun Syamsiyah
K4212075 SILVIA WIDI HAPSARI Dr. Kundharu Saddhono, S.S, M.Hum FB Silvia Widi Hapsari