::STRUKTUR PENGURUS PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JAWA::
kaprodi
Dra. Raheni Suhita, M.Hum
NIP 19630309 198803 2 001
Ketua Program Studi
sekprodi
ketualab
bendahara
Budi Waluyo, S.S. M.Pd.
NIP 19760825 200312 1 001
Sekretaris Program Studi
Atikah Anindyarini, SS., M.Hum.
NIP 19710107 200604 2 001
Ketua Lab. Program Studi
Favorita Kurwidaria, S.S, M.Hum
NIP 198603 032013 0 201
Bendahara Program Studi